top of page

Clerical Officer - Nationwide Panel / Oifigeach Cléireachais - 3 x Róil Bhuan agus Painéal NáisiúntHIQA


Clerical Officer - Nationwide PanelGrade: Clerical OfficerTenure: 3 x Permanent Roles and Nationwide Panel(1 x Clerical Officer, Registration, Cork Office)(1 x Clerical Officer Information Handling Centre, Dublin Office)(1 x Clerical Officer, Healthcare Directorate, Dublin Office)The Clerical Officer will work as part of the overall team supporting the work of the Regulation Directorates: Chief Inspector of Social Services or Healthcare. The Clerical Officer may work with the Registration Team, Regulatory Support Team, Healthcare Team or Information Handling Centre Team. The general remit of the Clerical Officer role encompasses general administrative and operational support for the Directorate(s) including data processing, communicating with members of the public and providers of services by phone and correspondence for the assigned team.#IJAdvantageOifigeach Cléireachais - 3 x Róil Bhuan agus Painéal NáisiúntaSuíomh:Corcaigh, Baile Átha Cliath agus GaillimhGrád: Oifigeach CléireachaisTionacht: 3 x Róil Bhuan agus Painéal Náisiúnta(1 x Oifigeach Cléireachais, Clárúchán, Oifig Chorcaí)(1 x Ionad Láimhseála Faisnéise na nOifigeach Cléireachais, Oifig Bhaile Átha Cliath)(1 x Oifigeach Cléireachais, an Stiúrthóireacht Cúram Sláinte, Oifig Bhaile Átha Cliath)Oibreoidh an tOifigeach Cléireachais mar chuid den fhoireann iomlán ag tacú le hobair na Stiúrthóireachtaí Rialacháin: Príomhchigire Seirbhísí Sóisialta nó Cúram Sláinte. Féadfaidh an tOifigeach Cléireachais oibriú leis an bhFoireann Chlárúcháin, an bhFoireann Tacaíochta Rialála, an bhFoireann Chúram Sláinte nó le Foireann an Ionaid Láimhseála Faisnéise. Cuimsíonn sainchúram ginearálta ról an Oifigigh Chléireachais tacaíocht ghinearálta riaracháin agus oibríochtúil don Stiúrthóireacht(í) lena n-áirítear próiseáil sonraí, cumarsáid a dhéanamh le daoine den phobal agus le soláthraithe seirbhísí ar an nguthán agus comhfhreagras don fhoireann sannta.To be considered for this role you will be redirected to and must complete the application process on our careers page. To start the process click the Continue to Application or Login/Register to apply button below.

  • Contact: HR Manager

  • Reference: IrishJobs

  • Job ID: 101879694

bottom of page